Geplaatst op 5 maart 2024
Reuzado PSO

Sociaal Ondernemen, sinds 2004 in het DNA van Reuzado. Nu met PSO30+ certificaat.

Al sinds de oprichting van Reuzado 20 jaar geleden, en lang voordat Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen op de politieke agenda stond, zijn wij ons bewust van het belang van een brede arbeidsparticipatie. Reuzado faciliteert daarom al jaren duurzame en kwalitatief goede werkplekken voor mensen met een kwetsbare arbeidspositie. Ook werken we langdurig samen met regionale SW-bedrijven als Paswerk en Pasmatch.

Inmiddels is dit ook vanuit de overheid een aandachtspunt en krijgen bedrijven die kunnen bewijzen bij te dragen aan een inclusievere samenleving een officieel certificaat als bewijs: het PSO-keurmerk.

PSO staat voor Prestatieladder Socialer Ondernemen en is een wetenschappelijk onderbouwd kwaliteitskeurmerk van TNO. Het geeft inzicht in de mate waarin organisaties sociaal ondernemen, met vijf prestatieniveaus (van aspirant tot en met trede 3 – 30+), gericht op de arbeidsparticipatie van kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt. Onlangs voerde een officiële auditor een onafhankelijke toetsing uit om het huidige PSO-prestatieniveau van Reuzado vast te stellen. De auditor kijkt daarbij niet alleen naar het percentage medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt (directe sociale bijdrage), maar stelt ook kwalitatieve eisen: de auditor toetst of de organisatie zorgvuldig omgaat met medewerkers. En, hoe de indirecte sociale bijdrage is geregeld. Het resultaat hiervan is dat Reuzado, na PSO trede 3, het hoogst haalbare certificaat PSO 30+ heeft behaald. Waar we trots op zijn! En tegelijkertijd vinden we dat dit de normale gang van zaken in het bedrijfsleven zou moeten zijn. Zodat iedereen gelijke kansen heeft op een solide baan: inclusief werkgeverschap. Daarom kiezen wij er ook bewust voor om producten of diensten in te kopen bij SW-bedrijven en andere PSO-gecertificeerde organisaties.

Directe en indirecte sociale bijdrage

PSO Nederland brengt de verhouding in kaart tussen het aantal medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt en het totale aantal werkzame medewerkers. Het percentage medewerkers met een kwetsbare arbeidsmarktpositie dat werkzaam is bij een organisatie heet directe sociale bijdrage. Er is ook een zogeheten indirecte sociale bijdrage. Dat is het percentage waarin inkopen van producten of diensten bij PSO-gecertificeerde organisaties en sociale werkvoorzieningen zijn omgerekend naar het aantal fte van de PSO-doelgroep dat aan dit ingekochte deel van de omzet heeft meegewerkt. Met deze indirecte sociale bijdrage komt de zogenoemde ketenstimulering op gang: een stimulans voor de hele keten om bij te dragen aan socialer ondernemen omdat organisaties van elkaar een PSO-certificering vragen.

De percentages directe en indirecte sociale bijdragen worden opgeteld tot de totale sociale bijdrage. De mate van sociaal ondernemen wordt vastgesteld door deze procentuele uitkomst te vergelijken met de normen van de PSO. De PSO-normen zijn gebaseerd op landelijke representatieve cijfers uit de tweejaarlijkse Werkgevers Enquête Arbeid (WEA) van TNO. De PSO-norm bepaalt de indeling op zogeheten PSO-prestatieniveaus. *

PSO 30+ keurmerk

Het PSO 30+certificaat is ontwikkeld als extra uitlezing binnen het hoogste PSO-prestatieniveau (trede 3). Dit certificaat erkent organisaties die minimaal voldoen aan de gestelde kwantitatieve eisen van artikel 2.82 van de Aanbestedingswet. Dat artikel geeft (semi)publieke opdrachtgevers de mogelijkheid opdrachten voor te behouden aan ondernemingen die zich specifiek richten op arbeidsparticipatie van kwetsbare groepen.

*bron: pso-nederland.nl